TSR GROUP (WE) GO TOGETHER Townhall Meeting 2022 ครั้งที่ 2
14 June 2022

คุณเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ประธานกรรมการบริหาร และ คุณสยาม อุฬารวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอสอาร์ พบปะพนักงาน ในงาน TSR GROUP (WE) GO TOGETHER Townhall Meeting 2022 ครั้งที่ 2

สื่อสารเรื่องนโยบายและแผนการดำเนินงาน, SABUY, พันธมิตรทางธุรกิจ และสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้แก่พนักงาน เพื่อก้าวสู่การขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า โดยมีผู้บริหารแต่ละส่วนงาน และผู้บังคับบัญชาระดับ 5 ขึ้นไป ร่วมรับฟังการสื่อสาร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ห้องเจ้าพระยา สำนักงานใหญ่