TSR เสริมสร้างทักษะและความสามารถทางการเงินให้แก่พนักงาน
07 April 2022

TSR เสริมสร้างทักษะและความสามารถทางการเงินให้แก่พนักงาน เพื่อความเข้าใจ และรู้เท่าทันทิศทางธุรกิจ พร้อมผลักดันกลยุทธ์และผลประกอบการ ด้วยหลักสูตร Finance for Non-Finance โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ ผู้ช่วยคณบดีงานกิจการเพื่อสังคม / อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายให้ความรู้ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565