TSR สนับสนุนการเรียนรู้ แก่พนักงานและเยาวชนฯ ศึกษาดูงานโรงงานผลิตเครื่องกรองน้ำเซฟ
22 February 2022

TSR สนับสนุนการเรียนรู้ แก่พนักงานและเยาวชนฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการผลิต เราได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานขั้นตอนการผลิตเครื่องกรองน้ำ ณ โรงงานเครื่องกรองน้ำเซฟ จ.ปทุมธานี เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเครื่องกรองน้ำ รวมถึงสร้างทัศนคติที่ดีต่อการใช้ทรัพยากรน้ำ และการอนุรักษ์แหล่งน้ำ

โรงงานผลิตเครื่องกรองน้ำของ TSR ใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัย มีระบบบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์ GHPs และ ISO ดูแลเรื่องความสะอาดถูกสุขภาพอนามัยในการผลิตให้ปราศจากการปนเปื้อน ตลอดจนเครื่องจักรที่ทันสมัย ผลิตเครื่องกรองน้ำที่มีคุณภาพ และมีคลังสินค้า 4 แห่ง จัดการแยกประเภทสินค้าได้อย่างเป็นขั้นตอน พร้อมกระบวนการขนส่งที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าไปทั่วทุกภูมิภาค เพื่อให้คนไทยได้ดื่มน้ำสะอาด และสุขภาพดี