“TSR GROUP (WE) GO TOGETHER Townhall Meeting 2022”
09 February 2022

คุณสยาม อุฬารวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอสอาร์ พบปะพนักงาน ในงาน TSR GROUP (WE) GO TOGETHER Townhall Meeting 2022

สื่อสารเรื่องผลการดำเนินงานในปี 2564 และนโยบายการดำเนินงานปี 2565 ของ TSR Group เพื่อก้าวสู่การขับเคลื่อนองค์กร ให้ก้าวไปข้างหน้า โดยมีผู้บริหารแต่ละส่วนงาน และผู้บังคับบัญชาระดับ 5 ขึ้นไป ร่วมรับฟังการสื่อสาร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ห้องเจ้าพระยา สำนักงานใหญ่