เลื่อนลง

ใช้ชีวิตให้สบาย ด้วย

NNEXT TECH

ดูเพิ่มเติม ดูเพิ่มเติม
เลื่อนลง
ธุรกิจของ
NNEXT TECH
Water Solution
ทางเลือกน้ำดื่ม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ดูเพิ่มเติม
Smart Home IOT
ใช้ชีวิตแบบสมาร์ท ด้วยสมาร์ทโฮม
ดูเพิ่มเติม
ผ่อนสบาย
ผ่อนสบาย ทันใจ ไวถึงที่
ดูเพิ่มเติม

นักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารล่าสุด
รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
งบการเงิน ประจำปี 2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2566
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
เสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ดูเพิ่มเติม
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยน้ำดื่มคุณภาพถึงบ้านคุณ
ดูเพิ่มเติม