บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ โดยใช้ระบบการขายแบบขายตรงแบบชั้นเดียวเป็นหลัก (Single Level Direct Sale) ในการจำหน่ายเครื่องกรองน้ำมาตั้งแต่ปี 2519

รวมเป็นเวลากว่า 46 ปี

โดยลูกค้าจะอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงตามหัวเมืองหลักในต่างจังหวัด บริษัทขยายกิจการโดยการเปิดสาขาเพื่อให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเน้นการบริการลูกค้าอย่างทั่วถึงและมีการขายผ่านช่องทางขายใหม่ เช่น การขายผ่านระบบ online

วิสัยทัศน์

“เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิต ที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น”

พันธกิจ

ส่งมอบผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี และอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำให้ ชีวิตในบ้าน..สมาร์ทขึ้น พร้อมแผนทางการเงิน ที่คุ้มค่าที่สุดเพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิต

ค่านิยมองค์กร

I
Innovation
พร้อมสร้างสรรค์ และปรับเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า
S
Service Mind
บริการด้วยใจ ดูแล ใส่ใจ
M
Moral
มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส
A
Achievement
มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย และความสำเร็จ
R
Reliable
มีความเป็นมืออาชีพ น่าเชื่อถือ ไว้ใจได้
T
Teamwork
ทำงานเป็นทีม

สารจากคณะประธานกรรมการบริษัท

SABUY CONNEXT TECH เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี สร้าง Platform ทางธุรกิจครบวงจรโดยการเชื่อมต่อเทคโนโลยีทุกมิติ เพื่อให้ผู้บริโภคก้าวข้ามขีดจำกัดของศักยภาพและ Life style ที่แตกต่างกัน
เหตุการณ์สำคัญ
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
 • บริษัทเปิดตัวเครื่องกรองน้ำ RO BEYOND เครื่องกรองน้ำระบบ RO (Reverse Osmosis Membrane)แบบ High Flowrate
 • บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำระบบ UV (Ultraviolet) ที่รวบรวมเอาจุดเด่น ต่อยอดคุณสมบัติเด่นหลายประการ ประกอบด้วย
  1. ระบบฆ่าเชื้อโรคในน้ำด้วยแสง UV (Ultraviolet) พร้อมฟังก์ชั่นการทำงานอัตโนมัติ เพียงแค่เปิดน้ำเข้าเครื่อง
  2. ระบบหน้าจอแสดงผลอัจฉริยะ สามารถแสดงสถานการณ์ทำงานของหลอด UV ส่งผลให้ผู้ใช้งาน มั่นใจว่าหลอด UV ยังทำงานตลอดการใช้งาน อีกทั้งหน้าจอยังแสดงฟังก์ชันปริมาณการใช้น้ำสะสม, จำนวนวันใช้งานคงเหลือ, รวมทั้งการแจ้งเปลี่ยนสารกรองเมื่อครบกำหนดอีกด้วย
  3. ระบบแจ้งเตือนเมื่อพบความผิดปกติ (Error Code Notification)
  4. ไส้กรองเปลี่ยนง่ายด้วยระบบ Quick Change ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนไส้กรองง่ายๆ ด้วยตัวเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบใหม่
 • บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เข้าลงทุนในหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 136,900,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.92 ในบริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นภายหลังการเข้าลงทุน (รายละเอียดเพิ่มเติม ในหัวข้อที่ 3 ข้อมูลผู้ถือหุ้นและกลุ่มบริษัท)
 • คณะกรรมการมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท ครั้งที่ 2 (TSR-W2) จํานวนไม่เกิน 274,705,617 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ (กรณี มีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิให้ปัดเศษทิ้ง) กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสําคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 2 (Record Date) ในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ซึ่งได้จัดสรรและนำจดทะเบียนจำนวน 274,698,154 หน่วย
 • คณะกรรมการมีมติอนุมัติเพิ่มทุนของบริษัท จํานวน 274,705,617 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 549,411,233 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 824,116,850 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจํานวน 274,705,617 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณา แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท ครั้งที่ 2 (TSR-W2)

ปีแห่งการปรับภาพลักษณ์องค์กร เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อสร้างแบรนด์ให้ชัดเจนมีความทันสมัยมากขึ้น โดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่ง สะท้อนวิสัยทัศน์ใหม่ที่เป็นมากกว่าผู้นำในธุรกิจเครื่องกรองน้ำ แต่เป็น “ผู้ส่งมอบทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน” บริษัทฯ ใช้อักษรภาษาอังกฤษว่า “TSR”  ทีเอสอาร์ ที่มีเส้นโค้งโลโก้ใหม่จากแนวคิดของวงกระเพื่อมของน้ำ (Ripple Effect) ที่แผ่เป็นวงกว้างออกไปเรื่อยๆ เหมือนการที่เราไม่หยุดเติบโต เคลื่อนไหวพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง และสิ่งที่เราทำจะขยายแผ่เป็นวงกว้าง เพื่อให้ทุกครัวเรือน ทุกธุรกิจ ทุกคน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตลอดไป

 • ปรับเปลี่ยนชื่อโครงการ “ปันน้ำใสจากใจเซฟ เป็น ปันน้ำใสจากใจ TSR” เพื่อให้สอดคล้องกับการรีแบรนด์ของบริษัท และกลุ่มธุรกิจในเครือ แต่ยังคงจุดมุ่งหมายเดิมในการอยากให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและแบ่งปันสิ่งดีๆคืนให้กับสังคมไทย
 • ปรับแบรนด์อัตลักษณ์ของบริษัทในเครือ อาทิ อัลไพน์ , เซฟ , ดริ้งค์โค และ ผ่อนสบาย เป็นต้น
 • ตั้งเป้าการขยายสาขาให้ครบกว่า 50 สาขาทั่วประเทศ

ผลการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยทำรายได้รวมดอกผล 1,909.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.71 จากปีก่อน กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท 143.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.56 จากปีก่อน ในปี 2563 เป็นช่วงเวลาที่ทั่วโลกได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ บริษัทได้ปรับกลยุทธ์โดยเพิ่มความสำคัญในการขายบนรูปแบบ O2O (online to offline) เชื่อมโยงทีมการตลาดดิจิทัล ทีมงานขาย และทีมบริการเพื่อรองรับความต้องการที่ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดำเนินชีวิตและไลฟ์สไตล์ในยุคนิวนอร์มอล (New Normal)

 • ออกผลิตภัณฑ์ใหม่คือ SURE รุ่น Bright ถือเป็น Fighting Model ราคาปานกลางช่วยให้ผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อน้อยสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดได้ และผลิตภัณฑ์ระบบ RO (Reverse Osmosis Membrane) เพิ่มอีก 1 รุ่น คือรุ่น RO2 เพื่อแก้ปัญหาน้ำประปาเค็ม สภาวะน้ำกร่อยจากสาเหตุของภัยแล้งและน้ำทะเลหนุน โดยได้รับผลตอบรับที่ดีเยี่ยม
 • ขยายตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำใช้ในครัวเรือน วอเตอร์เมท (Point of Entry Water Treatment) ไปยังพื้นที่ภูมิภาค นอกเขตน้ำประปา และตู้กดน้ำร้อน-เย็นที่มีระบบการกรองน้ำในตัวสำหรับการใช้งานในธุรกิจองค์กร
 • ขยายโอกาสไปยังตลาดเชิงพาณิชย์ (B2B) โดยร่วมทุนกับบริษัท อัลไพน์ วอเตอร์ จำกัด ในการจำหน่ายเครื่องผลิตน้ำแข็งด้วยเทคโนโลยีจากทวีปยุโรป ภายใต้ชื่อแบรนด์ อัลไพน์ (Alpine) ที่มีกำลังผลิตหลากหลายรุ่น สามารถรองรับทุกความต้องการของธุรกิจทั้งขนาดเล็กและใหญ่ รวมทั้งการใช้งานภายในครัวเรือน ถือเป็นการต่อยอดการเติบโตของธุรกิจหลัก (Cross Selling) โดยเน้นจุดแข็งจากการเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการกรองน้ำดื่ม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจ ในด้านความสะอาด ปลอดภัย สะดวก และประหยัดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการหลังการขายเปิดตัวบริการตัวใหม่เพื่อครองใจผู้บริโภคซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัท และใช้นักแสดงผู้มีชื่อเสียงในการสื่อสารประชาสัมพันธ์แบรนด์เซฟให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

 • บริษัทออกผลิตภัณฑ์ใหม่ Safe รุ่น D-Lite เพื่อตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่ที่มีพื้นที่ใช้สอยจำกัดของที่พักอาศัย และยังสามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเอง (DIY)
 • บริษัทเปิดตัวบริการใหม่ภายใต้ ชื่อ “SAFE MAN” โดยมีนักแสดงชื่อดังเป็นพรีเซ็นเตอร์ ให้บริการในด้านต่างๆ อาทิ การบริการส่งและติดตั้งฟรี บริการซ่อมและเปลี่ยนสารกรอง บริการรับชำระค่าสินค้าและค่างวดในกรณีผ่อนชำระแบบไม่ใช้บัตรเครดิต รวมถึงการให้บริการปรึกษาปัญหาเรื่องน้ำ หรือสาธิตสินค้าให้ลูกค้าที่บ้าน
 • ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีการอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 662,198,922 บาท (หุ้นสามัญ 662,198,922 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เป็น 549,682,133 บาท (หุ้นสามัญ 549,682,133 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 112,516,789 หุ้น
 • เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติปิดบริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นของบริษัท ทั้งนี้ เนื่องมาจากบริษัทย่อยดังกล่าวไม่ได้มีการประกอบเครื่องปรับอากาศยี่ห้อเฟดเดอร์ออกมาจำหน่ายแล้ว และได้จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562
 • วันที่ 5 มิถุนายน บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากเดิม 516.73 ล้านบาท เป็น 521.85 ล้านบาท จากกำหนดใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (TSR-W1) ในวันที่ 31 พฤษภาคม
 • วันที่ 20 กันยายน บริษัทได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือผลิตสินค้าให้ Successmore หรือ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค อาหารเสริมและ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • วันที่ 27 ธันวาคม บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากเดิม 521.84 ล้านบาท เป็น 549.68 ล้านบาท จากกำหนดใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย (TSR-W1) ในวันที่ 20 ธันวาคม ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ TSR-W1 ได้หมดอายุและสิ้นสุดการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม
 • บริษัทออกผลิตภัณฑ์ใหม่เครื่องกรองน้ำ Safe รุ่น lite โดยใช้ ไส้กรอง Fibredyne Standard ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่นำเข้าจากอเมริกา ที่รวมกันระหว่างไส้กรอง PP และ Carbon เข้าด้วยกัน มีคุณสมบัติเด่นสามารถกรองตะกอน และสิ่งปนเปื้อนได้มากกว่า Carbon Block ทั่วไป มีความละเอียดการกรอง 5 ไมครอน สามารถกรอง เชื้อโรคซิสต์ (cysts) แบคทีเรีย รวมทั้งสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ (bacteriostatic) ไส้กรอง Fibredyne Standard ได้รับรองมาตรฐาน NSF/ANSI42 รวมทั้งชั้นกรอง Activated Carbon ที่ได้รับรองมาตรฐาน NSF/ANSI61 และชั้นกรอง KDF-55 ที่ได้รับรองมาตรฐาน NSF/ANSI42,61"
 • วันที่ 21 มีนาคม ได้มีพิธีเปิดบริษัท ทีเอสอาร์ ลาว จำกัด อย่างเป็นทางการ ณ นครหลวงเวียงจันทร์
 • วันที่ 2 มิถุนายน บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากเดิม 467.18 ล้านบาท เป็น 516.73 ล้านบาท จากกำหนดใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (TSR-W1) ในวันที่ 31 พฤษภาคม
 • บริษัทได้รับอนุสิทธิบัตร สารกรองหินแร่ธรรมชาติ (Alkaline Mineral) ซึ่งได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน AS/NZS 4020:2005 ทดสอบโดย Eurofins AMS Laboratories Pty Ltd ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำจาก ประเทศออสเตรเลีย (AMS) นอกจากนี้บริษัทได้รับการขึ้นทะเบียนบน Website ของ NSF Product and Service Listings ในการใช้ไส้กรอง Spun Polypropylene Filter Cartridge ที่ได้รับรองมาตรฐาน NSF/ANSI42
 • บริษัทขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าและให้บริการได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศให้มากขึ้น ณ สิ้นปี 2560 มีจำนวนสาขาและศูนย์บริการเท่ากับ 22 สาขาและ 2 ศูนย์บริการ
 • วันที่ 2 มิถุนายน บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากเดิม 401.33 ล้านบาท เป็น 467.18 ล้านบาทเนื่องจากได้มีการจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญในวันที่ 22 พฤษภาคม และกำหนดใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (TSR-W1) ในวันที่ 31 พฤษภาคม
 • วันที่ 11 กรกฎาคม ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด (“TSRL”) เพื่อประกอบธุรกิจหลักการให้สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อทะเบียนรถ เป็นต้น ซึ่งต่อมาในเดือนพฤศจิกายน ได้รับอนุญาต จากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 เงินลงทุน 50 ล้านบาท
 • วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท (จำนวนหุ้นชำระแล้ว เท่ากับ 467,178,789 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 51,389,666.79 บาท) การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ เป็นการจ่ายจากผลการดำเนินงานรอบเก้าเดือนของปี 2559 (ซึ่งเป็นส่วนที่เสียภาษี ในอัตราร้อยละ 20) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2559
 • วันที่ 16 ธันวาคม ได้จดทะเบียนร่วมทุน จัดตั้งบริษัท ทีเอสอาร์ ลาว จำกัด (“TSR Lao”) ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งได้ร่วมลงทุนกับกลุ่มบริษัท เจบี โดยประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องกรองน้ำและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเครื่องใช้ไฟฟ้า บริษัทถือหุ้นร้อยละ 49 เป็นจำนวนเงินประมาณ 17.05 ล้านบาท (3,920 ล้านกีบ)
 • เครื่องกรองน้ำ 5 รุ่นของบริษัทได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน AS/NZS 4020:2005 ทดสอบโดย Eurofins AMS Laboratories Pty Ltd ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำจากประเทศออสเตรเลีย (AMS) 1) SAFE Super AlkaLi 2) SAFE Alkaline Mini 3)SAFE ROMA Alkaline Plus 4) SAFE UV Alkaline 5) SAFE UF Alkaline
 • บริษัทออกพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ เครื่องกรองน้ำ Safe รุ่น ROMA Plus ที่มีคุณสมบัติเด่นในการกรองน้ำสะอาดด้วยระบบ RO (Reverse Osmosis),เครื่องกรองน้ำ Safe รุ่น UF Alkaline ที่มีคุณสมบัติเด่นคือไส้กรอง UF (Ultra Filtration) ชนิดพิเศษ PVDF ความละเอียดการกรองสูง ถึง 0.01 ไมครอน โดยทั้ง 2 รุ่นช่วยปรับสภาพน้ำที่กรองให้เป็นด่างเพื่อให้เหมาะกับการดื่มเพื่อสุขภาพ
 • วันที่ 12 พฤษภาคม บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม 344 ล้านบาท เป็น 602 ล้านบาท โดยเป็นทุน ชำระแล้ว 344 ล้านบาท
 • วันที่ 18 มิถุนายน บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากเดิม 344 ล้านบาท เป็น 401.33 ล้านบาท เนื่องจากได้มีการจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
 • บริษัทซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด (“เฟดเดอร์”) จากผู้ถือหุ้นรายเดิม โดย ณ สิ้นปี 2558 บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99
 • วันที่ 21 ธันวาคม บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 200,666,316 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในปี 2558
 • บริษัทออกผลิตภัณฑ์ใหม่เครื่องกรองน้ำ จำนวน 3 รุ่น
  1. เครื่องกรองน้ำ Safe รุ่น ROMA Alkaline Plus ที่มีคุณสมบัติเด่นในการกรองน้ำสะอาดด้วยระบบ RO (Reverse Osmosis)
  2. เครื่องกรองน้ำ Safe รุ่น UV Alkaline ที่มีคุณสมบัติเด่นในการฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UV โดยทั้ง 2 รุ่นช่วยปรับสภาพน้ำที่กรองให้เป็นด่างเพื่อให้เหมาะกับการดื่มเพื่อสุขภาพ
  3. เครื่องกรองน้ำ Safe รุ่น i- Life ที่กรองน้ำด้วยระบบ UF ที่มีรูปแบบกะทัดรัด และมีประสิทธิภาพในการกรองสูง
 • บริษัทเปิดตัวและจำหน่ายเครื่องทำน้ำอุ่นยี่ห้อ “Safe Electrics” ในปลายเดือนพฤศจิกายน โดยวาง จำหน่ายในโมเดิร์นเทรด (เช่น โฮมโปร) และผ่านเว็บไซต์ (safe1210.com)
 • บริษัทขยายสาขาอย่างต่อเนื่องโดยทำการเปิดสาขาใหม่และปรับปรุงศูนย์บริการเดิมบางส่วน ให้เป็นสาขา ณ สิ้นปี 2558 มีจำนวนสาขาและศูนย์บริการเท่ากับ 14 สาขาและ 6 ศูนย์บริการ
 • บริษัทได้ซื้อที่ดินเปล่า 2 แห่ง คือ ที่ดินติดกับพื้นที่เดิมของบริษัท ที่จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่รวม 300 ตารางวา เพื่อขยายการผลิตในอนาคต และ ที่ดินเปล่าตั้งอยู่ติดกับสำนักงานใหญ่ของบริษัท เนื้อที่ 1 ไร่ 46 ตารางวา เพื่อเตรียมรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
 • บริษัทออกผลิตภัณฑ์ใหม่เครื่องกรองน้ำรุ่น Safe รุ่น SUPER ALKALINE โดยได้เสริมสารกรองหินแร่ อัลคาไลน์ ซึ่งช่วยปรับสภาพน้ำกรองให้มีความเป็นด่างอ่อนๆ เพื่อช่วยปรับสมดุลในร่างกาย โดยพัฒนาขึ้นจากเครื่องกรองน้ำ Safe รุ่น Power-Health
 • บริษัทออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับผู้บริโภคที่มีครอบครัวขนาดเล็ก กลุ่มผู้อยู่อาศัยใน อพาร์ทเม้นท์ และคอนโดมิเนียม คือ
  1. เครื่องกรองน้ำ เซฟ รุ่น Safe Alkaline Mini เป็นเครื่องกรองน้ำ ที่พัฒนาขึ้น โดยเน้นดีไซน์ และความสวยงาม กะทัดรัด ซึ่งคงแร่ธาตุตามธรรมชาติที่สำคัญ ในน้ำ และปรับสภาพน้ำให้มีความเป็นด่างอ่อนๆ
  2. เหยือกกรองน้ำ เซฟ รุ่น Ecomize เป็นเหยือกกรองน้ำ ที่เน้นความสะดวกในการพกพา
 • บริษัทได้ขยายส่วนงานในภูมิภาคโดยเปิด 4 สาขา คือ สาขา สาขาพิษณุโลก และสาขารอง เพชรบุรี สงขลา และอุบลราชธานี เพื่อสนับสนุนงานขายเครื่องกรองน้ำ และ สารกรอง รวมทั้งการให้บริการหลังการขาย
 • บริษัทลงนามพันธมิตรทางการค้า กับ 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) เพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่าย
 • บริษัทร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัท สยามไดกิ้นเซลล์ จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศภายใต้แบรนด์ “ไดกิ้น” ทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยมีจำหน่ายทั้งรูปแบบเงินสดและเงินผ่อน
 • วันที่ 19 มิถุนายน 2557 บริษัท ได้เริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแรก (First Day Trade) ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “TSR”

บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน ชื่อว่า “บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)” และดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 344 ล้านบาท โดยเป็นทุนที่ชำระแล้ว 258 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 86 ล้านบาทไว้สำหรับรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชนทั่วไป

 • บริษัทลงทุนติดตั้งโปรแกรม Cisco Contract Center Solution ซึ่งเป็นโปรแกรมรองรับแผนการขยายธุรกิจผ่านสายงานบริหารงานลูกค้า (CRM : Customer Relation Management) เพื่อบริหารฐานข้อมูลลูกค้าและการดูแลลูกค้าหลังการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งช่วยสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ Telesales รวมทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่ลูกค้าเดิมในอนาคตอีกด้วย
 • บริษัทออกแบบปรับภาพลักษณ์ตราสัญลักษณ์ของบริษัทใหม่ให้มีความโดดเด่นและดูทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนตราสัญลักษณ์ใหม่กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 • บริษัทซื้อที่ดินเพิ่มเติมประมาณ 2 ไร่ เพื่อขยายที่จอดรถของพนักงานขายและเตรียมรองรับการขยายสำนักงานของบริษัทในอนาคต และซื้อที่ดินเพื่อขยายกำลังการผลิตในอนาคตบนเนื้อที่ 9 ไร่ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี